เชจู ฤดูSummer ก.ค-ส.ค. ROMANTIC SUMMER IN JEJU


พิเศษ!! ราคาโปรโมชั่นทุกพีเรียดเฉพาะ 9 ที่แรก จองด่วนก่อนเต็มทุกที่นั่ง (ที่นั่งจะมีการปรับราคาขึ้นหากมีผู้จองถึงจำนวน)

กรุณาชำระค่าใช้จ่ายภายในวันถัดไปและแจ้งยืนยันการโอนก่อนเวลา 14:00 น.หากชำระล่าช้าบริษัทขอตัดสิทธิ์ให้กับท่านอื่นที่รออยู่ โปรดอัพเดทราคาที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ก่อนจองทุกครั้ง

 
 
มื้ออาหาร : 7 มื้อ
 
1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้ (-/-/-) 
2 : พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ฮัลโหลคิตตี้ - โชว์กายกรรม - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค (-/L/D) 
3 : พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - ร้านน้ำมันสน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง – ชมดอกไฮเดรนเยีย - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (B/L/D) 
4 : ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู - กรุงเทพ (B/L/-) 

 Highlight 
 เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ฮัลโหลคิตตี้เจจู ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ROMANTIC SUMMER IN JEJU) [JUL] 4วัน 2คืน บิน JEJU AIR,พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค,ฮัลโหล คิตตี้ เจจู,โชว์กายกรรม,วัดซันบังซา,ภูเขาซองอัค,พิพิธภัณฑ์แฮนยอ,ร้านน้ำมันสน,หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ,ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง,ชมดอกไฮเดรนเยีย,พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ,ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน,ร้านค้าสมุนไพร,ร้านละลายเงินวอน,ศูนย์เครื่องสำอาง,ศูนย์โสม,ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี,ดาวทาวน์เมืองเชจู
 
 
Jeju Air  (7C) เวลาบินขาไป 02.25-03.25 - 09.30-10.30 BKK - CJU 7C2244 
เวลาบินขากลับ 21:30-22.30 - 01.00-02-00 CJU - BKK 7C2243 

 
พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 4,900 บาท 
เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ไม่มีเตียงท่านละ 4,900 บาท
 
 
 
19-22 ก.ค. 7,300.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
20-23 ก.ค. 7,000.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
21-24 ก.ค. 6,700.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
22-25 ก.ค. 6,700.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
23-26 ก.ค. 6,500.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
24-27 ก.ค. 7,000.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
25-28 ก.ค. 8,300.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
26-29 ก.ค. 14,300.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
27-30 ก.ค. 10,800.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
28-31 ก.ค. 7,900.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
29 ก.ค. - 1 ส.ค. 6,700.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
30 ก.ค.- 2 ส.ค. 6,700.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
31 ก.ค.- 3 ส.ค. 7,000.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
1-4 ส.ค. 7,300.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
2-5 ส.ค. 7,300.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
3-6 ส.ค. 7,000.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
4-7 ส.ค. 6,700.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
5-8 ส.ค. 6,700.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
6-9 ส.ค. 6,700.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
7-10 ส.ค. 7,000.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
8-11 ส.ค. 8,300.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
9-12 ส.ค. 15,300.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
10-13 ส.ค. 7,300.- Jeju Air  เหลือ 6 ที่นั่ง
11-14 ส.ค. 7,300.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
12-15 ส.ค. 6,700.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
13-16 ส.ค. 6,700.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
14-17 ส.ค. 7,000.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
15-18 ส.ค. 7,300.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
16.-19 ส.ค. 7,300.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
17-20 ส.ค. 7,000.- Jeju Air  เหลือ 6 ที่นั่ง
18-21 ส.ค. 6,700.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
19-22 ส.ค. 6,700.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
20-23 ส.ค. 6,700.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
21-24 ส.ค. 7,000.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
22-25 ส.ค. 7,300.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
23-26 ส.ค. 7,300.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
24-27 ส.ค. 7,000.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
25-28 ส.ค. 6,700.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
26-29 ส.ค. 6,700.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
27-30 ส.ค. 6,700.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
28 - 31 ส.ค.

7,000.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
29 ส.ค.- 1 ก.ย.

7,300.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
30 ส.ค. - 2 ก.ย.

7,300.- Jeju Air  เหลือ 8 ที่นั่ง
       
       
 

 

 
 

***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบินเรื่องผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทำงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558ทางแลนด์เกาหลีจำเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น หากลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่กำหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจำนวนดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว(ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินประกันกรณีลุกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลี)***

** รายการนี้ไม่มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางจากไทย ไกด์จะรอรับลูกค้าอยู่ที่สนามบินเกาหลี เป็นคนไทย 1 ท่าน เกาหลี 1 ท่าน**

ณ วันเดินทาง จะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร การเช็คอินโหลดกระเป๋าที่สนามบินสุวรรณภูมิ หลังจากผ่านกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้แล้ว ทุกท่านจะพบกับไกด์ซึ่งเป็นคนไทยถือป้ายรอรับอยู่ตามเวลาที่กรุ๊ปไปถึง (เนื่องจากไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยเดินทางไปด้วย)  สำคัญ!!! ** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วหรือ กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Visitors: 45,198